is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standvastigheid gedurende een aantal jaren onafgebroken voortgezet, met observantie van «1 zoodanige vast- en welgeregeld® instellingeu als waardoor de ingezetenen van liet rijk van China aan de goede trouw en commerciële vermogens der Vreemde natiën met hun liedtm handel drijvende, gewoon kunnen worden gemaakt;

Dat dienvolgende met geene genoegzame veiligheid de groote doeleinden de gestadige en teven* jaarlijksche genoegzame voorziening van de markt, heide voor inlandsehe behoefte en buitenlandsch debiet, tot matige prijzen, behoudens een genoegzaam voordeel voor den deelnemer, aan de onzekere en afwisf lende ondernemingen van bijzondere personen of assoeiatien kan wo: den aanbetrouwd, maar veel meet daartoe benopdigd is een groot ligchaam van zamengevoegde fondsen, met een uitsluitend voorregt voorzien en zoodanig gewijzigd dat aan een iegelijk de deelneming daarin worde gefacilitecrd , benevens alle uit een loopende particuliere belangen vereenigd word u : weshalve, willende overgaan tot het daarstelieu van finale bepalingen te dezer materie dienende;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Staten-Generaal dezer landen , hebben g< edgevonden te ordonneren en te stataëren gelijk Wij ordonneren en statuëx'en bij deze :

Art. I. Er zal worden cpgerigt eene maatschappij, den aiaam voerende van A' e der land t chr. geoctroijeerde Maatschappij voor den Chinasc/ien 'Theehandel.

2. Deze maatschappij zal bestuurd worden door een kollegie van vijf bewindhebberen, benevens een secretaris, en geadsisteerd worden door een agent;

Zij zullen vergaderen binnen Amsterdam.

5. Gedurende den tijd van vijf en twintig achter een volgende jaren, zal deze maatschappij het uitsluitend voorregt bezitten om den regtstreeksehen theehandel voor dezen land® niet het rijk van China te drijven.

Alle invoer van thee, door anderen dan deze maatschap]»'! aangebragt, is verboden; met uitzondering van die welke dooi dezelve in bijzondere gevallen op Ons speciaal consent zal z'Jrt geadmitteerd.