is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T

<le nltdeelingcn door liun gedccerneerd , wvcd deze Ive bres£en ter kennisse van den Rn ad voor Koophandel en Ko ooien.

Bij aldien bewindhebberen r/ch door de uitspraak vandenZdvcn bezwaard inogten vinden , fcuüen zij lut gescln! mogen brengen ter Onzer kennisse , ten einde na de bijzondere belangen te hebben gehoord, daarin bij Ons hnaal.te worden voorzien,

5i. Beëedigde hoofd-participanteu zullen Let Lebben om de rekeningen en balansen door bewindhebber! ingeleverd, met de boeken van de maatscnapp., te coi.konteren en daartoe, des begeererdc, door die genen welke dezelve zal hebben geformeerd, moeten geassisteerd woraen,

5o. Bewindhebberen gelijk mede de agent, zin verantwoordelijk voor de getrouwe en rigtige besturing en behering van alle commerciële operatien bi).; inkoop oi verkoop zoo wel als voor de goeüe bewaring van alie koopmanschappen en penningen. ,

Zij ziui aansprakelijk voor aüe schade welke bewijsbaar door hunne schuid of verzuim aan de eigendommen oi penü:-«en der maatschapppij mogteu overkomen.

Voor het overige zullen bewindliebberen noc})1"| }'1'1 personen noelt in hunne goederen mogen wordenbckoiifterd ter zake Van hunne administratie cl van pleteden ten laste der maaticliappij.

'55 /.IIo act'en of vorderingen tegen de maatschappij regtcïlijk te institueren, zullen ter eerster instantie moeten worden geventileerd voor de dagelijksche regtbans der stad simsterdams, voorbehoudens aan partijen liet regt vanhoo-,ei u roep bij de wet toegestaan.

54. In cas van verschil over den inhoud of verstand van dit octrooi, blijft aan Ons de interpretatie gereserveerd.

55. De president van het kollegie van bewindhebberen *al in Ónze iiaufleii, en vervolgens de overige leden in banden van den president, afleggen de volgende verklaring en eed:

Ik verbinde mij p'egtig dat ik den mij opgedragen „ past ras! ai mijh vermogen, overeenkomstig bet oetraoi