is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN

W E 2', houdende voorschriften tol spoedige en krachtdadige beteugeling van onrust en kwaadwilligheid. Gearresteerd den ioden April i Jij, u.° 69,

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koming der

ked iu a.N'düiv , PlU 6 van' OlUKJE-nassau , hêKTOG v/,3* Luxemburg , enz., knz., enz.

Mzoo het raadzaam is om in d? tegenwoordige• omstandigheden . met dubbele zorg te waken , tegen al het gene O/ize goede onderdanen zonde kannen storen, in de loffelijke po8'ttgen die allerwege met zoo veel geestdrift ten behoeve des vaderlauds, worden aangewend, en aan Ons gebleken zijnde, dat de bestaande wettenen regterlijke instellingen niet zoodanig zijn als vereischt wordt, oni de kwaadwilligen d:e h t Weeken van wantrouwen, onrust en oiïeenigheid ten doel ^logten hebben, spoedig en krachtdadig ter wel verdiend» straffen te brengen;

Zoo is het, dat Wij , willende in het gene daaromtrent aan 'lie wetten en instellingen ontbrekende is en zoo lange dezelve niet door het voor Ons Rijk vasttest ellen algemeen wetboek vervangen zullen ziin. voorzien: den Raad van State ee-

• ~ o > ' ■ , o

en met gemeen overleg van de Staten - Generaal d. iier

'atlden goedgevonden hebben en verstaan te statuëren, zoo als SWatuëerd wordt bij deze:

Art. t. Onverminderd het verordende bij d m eersten titel het <1 erde bock van het nog werkende criminele wet ®oek, voor zoo verre daaraan, bij de navolgende bepalingen, ^iet \v irdt gederogeerd , zullen alle de genen, welke zich zoumogen verstouten, om zoodanige geruchten, tijdingen, ^erigten, of wat dies meer zij , uittestrooi] en, welke eene

hoord

k.