is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

PER.

VEPvËENIGDE NEDERLANDEN-

(N°. 33' O WET, houdende instelling van de Mi-* Ktaire [Fillejns - Orde. Gearresteerd den 5osien April 13 ; 5, no, 5.

Wij WILLEM, bij j>e gratie GODS, Koning der ^sdauiandeh, Prins van Oranje-Nassau , Groot Hjerïqg van Luxemburg , enz. enz. enz.

Al zoo Wij in aanmerking hebben genomen, dal bet toelagen van vereerende belooningen aan, en het dragen der daarbelioorende teekenen of decoratieu door die genen, welke *lch van de pligten aan den krijgsdienst te water en te lande Afbonden, door uitstekend» daden van moed, beieid en 'rouwe hebben gekweten , bijzonder geschikt is tot opwakke>uig en aankweeking dier krijgshaftige deunde»; en dat ook j*it dien hoofde bij meest alle Europesche Mogendheden miliane orden van verdiensten zijn ingesteld ; dat het bovenal voor 'ea militairen stand reresrend is en tot een prikkel tot liet errigten van groote daden kan verstrekken, wanneer eiken ,eö ieder raa dien stand, van den hoogsten tot den laagste» . rang, in bet geval zsjn om, door schitterende bedrijven k' verwerven van zoodanige eervolle ondersclieidings-tecj^öen tc kunnen deel en , en dat Onze verheffing' tot den ^derlandïchen Troon cene geschikte gelegenheid is, om voor os krijgsvolk te water en te lande eene zoodanige eervolle 'iitaire orde intestcllen:

^°o is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met ttieen overleg van de ,Staten-Generaal , goedgevonden hebben L oepalen en te statttërcn, gelijk Wij'bepalen etj sutuëre» J deae; • . J '