is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staatsblad

der

VERËENIGDE NEDERLANDEN,

(n • 35-) b.e sluit van den 1 Mei i3i5j Wi 9^» tot het in werking brengen van art. 18 der wet op de Nationale Militie van den zjsteri Februari') 1815, 190, in het 21 sté

militie-dist riet, samengesteld uit hst voor* tncilig Sldals - Braband en hst Land van Overmaas.

WU WILLEM, bij ras gratie GOÖ5, Koning deS

KsDSUlASiJBH j pmns TAN OfiANJii—]nA5SAU , (jrjioot Her—

Tda Van Luxemburg, enz. enz, en&

Willende de bepalingen, bij artikel 18 van de wet tan 27 ïebrnarij il., n®. 190, (zie staatsblad d'A.0. j8i5 n". 19, ook in het 21ste militie-district, zamengesteld uit het voormalig Staats-Braband en het Laud Tan Overmaze, in werking brengen;

Gezien de voordragt van Onzen Secretaris van Staat voos de Binnenlaadsche Zaken, van den lijsten April, n°. 44.

Hebben besloten en besluiten :

Art. t. Alle Nederlanders, inwoners van het 21ste militiedistrict, zamengesteld uit het voormalig Staats-Braband eü het Land van Overmaze, die op den isten Januari} I0I5 hun negentiende jaar zullen zijn ingetreden en hun drie-en-fwmtigste nog niet hebben volbragt ^ zuilen verpligt zijn* zich i» hunne wettige Woonplaats of domicilie, overeenkomstig de bepalingen bij art. 23 der wet op de landmilitie, te doen in-* schrijven,!