is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 40.) WET bepalende het vervroegen der termijnen van betaling van cle directe belastingen over den jare 1815. Gearresteerd den vasten Junij 181.5, n9. •_>

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Komno

DUR Ni .DER LAND tiN , PRINS VAN ORANÏE-NASSAU , GKOOTHi? jrtog va Luxemburg, ei^z., ENZ., e;sz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat de buitengewone kosten, welke Wij z:jn genoodzaakt geworden, in de> tegenwoordige omstandigheden, voor de eer en de veiligheid Van den Staat le maken geen uitstel van betaling gedoogen;

Dat de gewone uitgaven van den lande des niettemin met tiaauwgezethèid behooreu te worden voldaan ;

Dat, in afwachting van de algemeene financiële maatregelen welke, ter krachtdadige voorziening in het tekort door de voorschrevene buitengewone kosten veroorzaakt, zulien moeten worden daargesteld, het allezïris noodig. is, door ti dig Werkende hulpmiddelen 'sJands schatkist iii staat te stellen om de gezegde uitgaven provisioneel goed te maken ;

Dat eindelijk dit oogmerk bet best zal kunnen worden bereikt door het vervroegen der termijnen van betaling van de directe belastingen voor het tegenwoordig jaar;

Zoo is het, dat Wif, den Raad van State geboord en niet gemeen overleg van de. talen-Generaal, hebben goedgevonden *n verjtaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Art. ï. De termijnen van betaling der belastingen op de fe^ouwde en ongebo wde eigendommen, van het reat op de beuren en vensters en die van de personele en mobilaire