is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

i——iimi'i li1 ' i'"f j ii F" nr ri r ~t rr anr rgr nr >"» 1 "

(N°. 42-) WET houdende bepalingen ten opsigfe

van de conversie der nog in omloop zijnde

d>mein-rescrip/ien en reute-cerlijikatvn. .

Gearresteerd den ySka Augustus toi5, n". 15.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Konïns dek Nederlanden, Prins van Oranje -Nassau, GrootHertog Tan- Luxemburg, enz., enz., enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat bet billijk is om te gemoet te komen aan de bezwaren van zoodanige houders van domein-reseriptiën en van daarmede hij art. 54 der wet van den t4den Mei 1814 (zie staatsblad d'aQ. iü'4, ö°. 58) gelijk gestelde rente-certilikaten, welke, geen gebruik gemaakt hebbende van de fae ilteit huu bij art,dier wet tot ■plaatsing derzelve toegekend . en ook niet in de gelegenheid zijnde om hunne domein - rescriptiën in betaling van gekochte dominlale goederen te bezigen , veTzocht hefehen dat bun al nog ewn weg tot emplooi hunner voorschreven domein-rescriptien en rente-eertiükaten mogt worden aangewezen;

ZOO IS HET, dat Wij, den Raad van State gehoord, en niet gemeen overleg van de Staten-Generaal;

Hebben goedgevonden en verstaan te ordonneren en tc statutk'cn geiijk Wij ordonneren en stat neren bij deze;

Art. 1. De als nog in omloop zijnde domeki-fescript:ën en rcnte-certilikaten, welke door de houders niet zullen worden gebezigd tof. betaling van dominlale goederen , tijde van het fi'ansch bestuur in deze landen verkocht, zuilen als nog worden aangenomen op den voet bij de wet van den i4den Mei 1814 hepaaid, in diervoege dat twee duizend francs derzelven, teerdere cf mindere sommen naar evenredigheid, met alle de