is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarop te goed z'jnde interessen, zullen worden beschouwd als één bij de voorschreven wet bepaaid f iiirnissement van oude jentschulden* en dienvolgens vóór dezelve, met bijvoeging der vereischte bijlage van t >00- o- o, worden . verkregen f 2000. o- o kapitaai 2; percent integrale werkelijke en ƒ 4ooo- o- o kapitaal, uitgestelde schuld.

2. De renten der uit deze convers'e voort te spmitene Werkelijke schuld, zulien echter niet ingaan dan met t ' Julij dezes jaars,

5. De voorme'de houders van domein-rescriptien en rentecertifikaten , zu le i dezetven vóór of uiterlijk op den istenDecember 'lrv.es jaars ter conversie moeten aanb eden; zullende bij gebreke van dien door hen worden geïncorrcerd de penaliteiteu bij art 9 en ;.n van de meergenoemde wet van den i4den Mei F 814 gestataeerd; terwijl in geenen gevalle van de voerschreven domein - rescripten en rente - eertiMaten «enig ander gebruik zal kunnen worden gemaakt dan op den voet bij deze vvet voorgeschreven.

En op dat n:emand hiervan ignorantie pretendere ; zal deze wet in bet staatsblad worden geïnsereerd»

Gegeven te 's Gravenhage den 7den Augustus des jaars 1815, het tweede van Onze regering.

Qreleekend) WILLE M.

Van wege den Koning, ( geteekend) A. R. F A t c K,