is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen alle de goederen en eigendommen, hoe ook gciiaaini ' cn waarin dezelve ook mogen bestaan die aan de Duitse orde, bij derzelver suppi-essie in I 81 x hebben behoord , voo^ zoo verre die als nog in natura voorhanden zijn en th»11 door de Administratie der Domeinen beheerd worden , do? verder of anders niet, aan de orde worden overgegeven, e' zulks met de revenuen over den jaie 1814 en vervolgen5' waar tegen de orde gehouden zal wezen om aanvankel'J over i8i4 en vervolgens, te betalen al zoodanige lasten uitkeeringen ten dienste Van kerken en scholen en al zoodar)'^ betalingen van predikanten als anderzins, met welken zij i>e vorens is belast geweest.

o. De goederen, welke tot de Duitsche orde, Balije V1' Utrecht, hebben behoord, en sedert hare suppressie do°| de fransche administratie zijn verkocht geworden, zullen aa' de koopcrs verblijven; behoudens de bevoegdheid van de*" laatsten om zich, indien zij tot vernietiging van den verkoop genegen zijn, deswege in der minne met de orde te verstaal'

De termijnen welke op de koopsom dier goederen aan d® fransche administratie zijn betaald geworden, zullen d5or orde niet kunnen worden gereclameerd, doch zullen de onbc taalde termijnen, door de koopers aan de orde zelve voldafj* en uitbetaald worden, onder gehoudenheid om het bedrage' daarvan aan te leggen en te besteden tot aankoop van vas'^ goederen of tienden binnen deze landen gelegen, of van iP schrijvingen in het grootboek der nationale schuld.

4. Alle hypotheken en kapitalen ten laste van particuü® ïen geloopen hebbende en welke vó'1' i°. januarij 1814 a gelost en alzoo aan de fransche administratie beiaaid zijn _ge' worden, zullen evenmin als de betaalde kooppenningen

de orde kunnen worden gereclameerd, edoch zal aan deze * Worden uitgekeerd het bedragen van al zulke kapitalen als 1 den loop van den jare 1814 afgelost en aan de dominia administratie zijn verantwoord geworden.

5. De kapitalen welke op het grootboek der natloi>a'^ Werkelijk rentegevende en uitgestelde schuld , len name va^ de Administratie der Domeinen zijn ingeschreven en SeP*>f. Venieeid zijn uit oude kapitalen welke, tijde van de supp1'1, aie der Duitsche orde, aan dezelve hebben toebehoord, z hu ten same van de orde worden overgeschreven en