is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tte. |k. öitgebragte stemmen geen twijfel overblijven Van om-

gez ,^VO "S Cn wensc!len t!er or00te meerderheid Onzer ■nnenlijke onderdanen en de toestemming dier meerderheid it), j gebleken is, aarzelen Wij niet, maar achten Ons ^t-..^n(lct v«rpligt liet ontwerp, dat Onzent wege aan de ti» ,C '~i 'f11C!a;il en aau de n°tabelen medegedéeld is, plech<lLle öckracbtigen cn te verklaren, zoo als Wij verklaren bij

litm'i j ,m vervatte bepalingen van dit oogenblik af

maken de grondwet van bet Koningrijk der Nederlanden.

W ] Zl:!len 0,lve3rw'j d °C; inaatreSe,<'a nemen die tot h"t in C °S breagen der grondwet vereischt worden en vooral eenespoed.ge bijeenroeping der beide kamers , de Stateneueraal m de gelegenheid stellen om gezamenlijk met Ons de

!S"'e rwrfr- 'te ee:'w!>

Ons sedert lang gegriffeld™ liet harte. Kimmer ' ; j] c,en<? a exc bedoeling gehad, nimmer kunnen Wil¬

den T bed°ehrS ^bben daQ het bevorderen der algeder„ ' .U,e.V'?art ljet beschermen der algemeene en bij zonvrij icid en der regten van alle Onze onderdanen.

' ^RenZln n™ Zj-lve de "laatschappelijte instellingen te eerbie «ft vo'il ?xr..lè, trefIi;1!ike Pa,1"en waarborgen , verwachten a1d(. 'en1W,J denzellden eerbied van alle de inwoners dezer <1^ *}.' en n-j die zich voortaan Veroorloven mogt door dalieirl Seschriften de gevoelens van onderwerping, verk'eefd'S' CnT™' die elk burger aan de grondwet verschuldigd ^Iven \ f Pa? °f aaa liet wankeien te brengen, zal zich "'»se -*1 f W,"e" >bba>' ^ voor hem, nit £ \on zal?PaSSlX1§ der WcUcn °P zuIke overtredingen gesteld,

N 0n,S de gedachte dat de toepassing dierwet-

KZrhJ7T' n00^ak1d'ik worden kan. Deze da* die allo > alle n ', , ophouden, moet tevens een einde maken Vs zuil jrUSl ' ' aan alle verdeeldheden. De NederlanSkheid'V, weJdaden niet miskennen die de al-oede Voor-

Noorhetko rb't', s Stem der driiïvn zal Wei dra zwijv1,611 deelen ;iCT ' d?l.deze Jandaard e,'sen is* eu ai'en

Svan,l!;„ ' ,, overtu),g'ng , dat het nationaal geluk , iw l°°id of bei *" I !pn S 7,''n ' niet anders lian worden liNiba-,, , ? S dan door onderlinge welwillendheid en een i §e«egen °UWfn °R den.So^erein die hun allen gelijke** Voort-nn^l' ^ die1ZIJ" Sebeel bestaan toewijdt aaa hunspoed, en iiu^uaen roem.