is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wil' reserveren aan Ons om nader te regelen het moutant der belooning, welke uit 's R.ijks schatkist voor deze buiteR" gewone werkzaamheden en te maken onkosten aan de daaf mede belastte ambtenaren zal moeten worden toegestaan.

s4. De genen, die in gebreken mogten blijven om hcl door hen optebrengen voorschot, binnen de bij deze gestatueerde termijnen te voldoen , zullen in alien dèe'e op dezelfde wijze daartoe worden geconsti-ingeerd, en dezëif' de penaüteitt n incurreren, als bij de wetten op de direct0 belastingen is vastgesteld; wordende daarenboven alle 7.0° wel onroerende als andere goederen der eontribuablen VOO' de rigtit e opbrengst van dit voorschot verbonden en execU' tabel verklaard, behoudens des niettemin elks gepriviligeer® of gehypothekeerd re t daarop tot aan de publicatie deze* Yict behoorlijk verkregen

Lasten en bevelen . dat deze in het staatsblad en in het of* ficieel dagblad zal worden geïnsereerd, en «lat een genoef:zaaOJ getal exemplaren gedrukt en naar alle steden en plaatsen zal worden verzonden , om alomme te worden afgekondigd eU aangeplakt

Lasten en bevelen voorts dat Onze ministeriël departementen en andere autoriteiten, justitieren en officieren, wien zulk5 aangaat, aan de naauwkenrige uitvoering de hand zullen houden, zonder eenige connivexitie of dissimulatie.

^ Gegeven in 's Gravenhage den ïicbtj November des jaarS ïux5, en yan Onze Regering het tweede. '

(geteekena) WILLEM.

Van wege den Ko ing,

«

(ge teel end) A R. Falck.