is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m. Naar aanleiding van de nadere bepalingen bu dj»

conventie vastgesteld, worden de voorschriften, betrekke»]» de opengestelde vaart op de West-Iudiën , door Nederlandsen6 ipgezetenep, bij de wet van den ijden Julij i8l4, n°. *?'. (staatsblad n°. j5 ) gegeven , van en met den lsten JanuaW aanstaande, gehouden voor vervallen.

5. De N'ederlandsche onderdanen, grond-eigenaren zijnd® in de koloniën üemerary, Essequebo en de Berbice, ol hj pothekem hebbende op p antagien aldaar liggende, zulle#» te beginnen niet lJanuari t8 :6, op die koloniën xnogt^ varen en handelen, mits zich gedragende naar de boveuge' joelde conventie,

4. De bepalingen van artikel X en 2 der wet van den 27st®^ Blei r8i5 n ?5 (staatsblad n° 37), worden verklaard to« passelijk te sijn op de Nederlaudsche vaart en handel, t we} naar de koloniën Demerary, Essequebo en erbice en v ïlezelve naar de Nederlanden , als naar de koloniën Suriname de eilanden Guragao, &t Eustatius en St. Martin en d0 ^elver ionderhoariglieden, en van daar herwaarts met e uitzondering nogtans, dat de goederen, welke met i^eder a» sehe schepen uit de Nederiandsche havens naar Suriname den vervoerd, vrij zullen zijn van dc betaling van ui', gaande regte

•• i\6

5, De Nederiandsche onderdanen, grond-eigenaren

jn de koloniën Üemerary, Essequebo en Berbice en ui . Nederlanden wonende, zullen uiterlijk op den is ten rein li aanstaande aan het Departement van Koophandel en K.0I0» (ingevolge artikel 10 der conventie) opgeven hunne na m woonplaatsen, de namen en beschrijvingen der Pla"tf*6. in de yoorsz. koloniën geheel of gedeeltelijk hun toebe jende, met bijvoeging of deze zijn suiker-of andere p,ar,ta3 " 1

g. De Nederiandsche onderdanen , houders zijnde van potheken op plantagien in d.e vooisa koloniën gelegen, z' * fnede vóór of uiterlijk op den lsten Februarij aanstaande ^ liet Departement van Koophandel en Koloniën opgeven bedrag'van de schuld op hypotheken ^ zoo als die thans 5£aat, of zoo als die uit krach te van artikel 4 der con\

gftl gorden bepaald, ^

fK De opgayen in de twee voorgaande artikelen gevord^1.,, milen dooi' de belanghebbenden in bet vervolg jaarlijks»^ w\ yódsp 4«a fSIStëft ïwwj van iedep jaar moeten WP>

ierö!';ftïï'Js