is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bevoegden regter volgens de wetten, in ds vooi-sr l« ionien in kracht, worden beslist,

to. Zijne Britsche Majesteit neemt aan, om. in alle geValien waarm de regten tn Leiangcu van de nederiandschs eigenaren betrokken zijn, met de uiterste billijkheid en onpartijdigheid te werk te gaan. '

14.. De beide hooge controlerend*, partijen, behoudeh ?anzich de maat, om ,n het vervolg zodanige modificaS m deze tegenwaordige conventie te maken, els de ondervin duig mogt doen z\pn, dat voor de belangen van beiden rnoZ ten te verlangen zjju. °

15. Eindelijk wordt bepaald dat de stipulatien van desa conventie van kracht zullen zijn van den dag der uitwisselin» Van de ratificatien van dien. °

16. De tegenwoordig conventie zal worden geratificeerd en de ratificatien van dien worden uitgewisseld te Londen hin-Uen drie weken na de dagteekening derzelve of eerder indien mogelijk.

Ten oorkonde dezer hebbende respective Pienipotemiarisscu deze geteekend en met het cachet hunner wapenen voor-

Aldus gedaan te Londen 9 den i2den Augnsfus in iiet iaar onzes fleeren , e<sn duizend achthonderd en vijftien.

(L.S.) (Gei.) H. FA GEL.

, tegenwoordige, conventie is den 2osten Augustus i8i5 door Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden geratificeerd",

©ra

Den cSsten September i8i<ï door Zijne Gröot Brit. Majesteit.