is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T A A T S B L A D

der

VERÊE NIGDE NEDERLANDEN.

CN*. 570 WET, waarbij wordt bepaald dat den

Prins van Oranje eèn Paleis te Brussel, en het Park van ter Vu eren in eigendom, zal worden afgestaan, Gearresteerd dën 'jysten December 1U15 n°. 51.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz», enz,, ekz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten : »

AlzoO Wij in ovefwe ing genomen hebben dat liet volgens een voorstel op den aksten September laatstleden door de StatenGeneraal aan Ons gedaan, der natie aaagenaam zoade 'zijn at een openlijk bewijs vau goedkeuring en dankbaarheid aan Onzen beminden Zooq den Prins van Oranje gegeven )v. ür '' wegens de hardnekkige verdedigin■?, van den post '* Quatre - Bras, op den 1 6den Juni 1815 ea liet iofWaardig aandeel door hem genomen aan den onsterfelijken sJag bij Waterloo.

Zoo is het, dat Wjj , den Raad van State geboord en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, hebben goed"evonden en verstaan zoo als Wij goedvinden en verstaan bij deze:

t r,n Onze residentiestad Bras fel zal, ten koste der

Publieke schatkist, een Paleis worden aangekocht en behoorlijk &eineu.Mleerd , en zul hetzelve vervolgens aan Onzen beminden , i°" den Pr,l?se v?", °ranje als een bewijs der nationale achting en erkenteh ikheid, in vrijen en vollen eigendom worcUn overgedragen.