is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Tea zdlflen einde zal hem ia vollen eigendom worde* afgestaan het ia het bosch van Soigniea gelegene domein , bekend onder den naam van het Park van ter Voeren op eene behoorlijke wijze en zelfs des noods met eenige dominiale grondstukken vergroot, en nadat in hetzelve, mede ten koste Van het JK.ijk, een Jagthuis zal zijn opgerigt.

5. Deoverdragt van het Park van ter Vueren met deszelfs aanhoorigheden en van het te Brussel aantekoopen Paleis, zal vrij aijn van alle regten van registratie.

Lasten en bevelen dat deze in hel staatsblad en in het officiëele dagblad zal worden geïnSereerd.

Lasten wijders en bevelen de ministeriële departementen en aatoriteiten, wien znlks aangaat, aan de executie van het tegenwoordig beslait de hand te houden.

Gedaan in 's Gravenhage, den »7sten December des jaars l8oo en vijftien , het derde van Onze regering.

('getcekend) WILLEM.

Van wege den Koning,

^ggteekend) A. R» F A. L c E.