is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAH

hetk.ONINGRIJK.DER NEDE1RL4NDËN»

{N3. I.) BESLXJIT van den iden Januari 1816, houdende verlenging van den iermijn bij de H'et van II November i8i5, bepaald voor de kwijting der Oorlogsbelasting bij wijze van afkoop.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning •der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groothertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien art. 17 der wet van U November i8i5;

In aanmerking nemende dat de recepissen, spruitende uit «le oorlogsbelasting bij voorsz. wet vastgesteld, nog niet allea in gereedheid zijn kunnen worden gebragt, en alzoo de belastingschuldigen niet in tijds in de-gelegenheid gesteld ziju o[ii gebruik te maken van liet faveur het welk aan dezslve bijj <je tweede § van voorsz. artikel is toegekend;

Gehoord de voordragt van Onzen Minister Van ïinaniïienj

Rebben besloten en besluiten :

Art. 1.

De uiterlijke termijn voor den afkoop der oorlogsbelasting, bij art 17 der wet van xi November i8i5, bepaald op den ï5den Januari dezes jaars,wort^t in dier voege verlengd, dat aan de belastingschuldigen wordt vrijgelaten om de bun opgelegde belasting bij wijze van alkoop te kwijten binnen den tijd van ï5 dagen na den dag, welken door het gemeentebestuur van de plaats hunner inwoning is of zal worden bepaald, ais het tijdstip, op welke de voorsz. recepissen op de daartoe door hetzcivg Jtau te wrijaene plaats aicatófc wwdw»