is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

i wi

(N°. 3-) WET van den 6den Januari 1816* hou-' dende bepaling der termijnen, tot weike de nationale miiitie geheel of gedeeltelijk zal kunnen bijeen blijven.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, KoNiNrt oer Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, Groot->

hertog van luxemburg, enz. , enz. , enz.

Alzoo Wi in overweging 'genomen heb hen dat net belang van den dienst vordert, dat de nationale militie nog gedurende eenigen tijd voor een grooter gedeelte ramen blijve, dan bij artikel 70 der wet van den 27ste!) Februari i8i5. 11 . 190* Voor de noordeliike gewesten, en bij artikel 4 van Ons bes uit van den nden April 8i5, n° 6. voor de zuidelijke gewesten, in gewone ti den is bepaa'd ten e ride de Verordeningen 110pc'ns liet jaarlijksch verlof vastgesteld, op tene regelmatige wijze zoudeu kunnen worden ter executie ge!eDd ;

Zoo is het, dat V'ij , den Raad van tate gehoord en friet gemeen overleg der Staten- Gei naai , hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goed. inden en Verstaan bi) deze. dat de nationale militie in haar geheel zal kunnen wor len xaaiutïetiouden , tot den eersten si pi il 1816; en voorts 1103 v-joi* de helft tot den eersten Juli daaraanvoigenda.

7