is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAM

HET KONINGRIJK DER NËDERLANDÈF

■ i— im i— mb

CN°. 4-0 BESLUIT van dén (den Januari iSifi,

houdende voorloopige voorziening omtrent de uitgifte vari ohligalieri en eertifikatemt behooreride tot builenkindsche fondsen.

\vij WILLEM, bij de gratie GODS, K.oXik<i éer Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Grooï-* Hertog vati Luxemburgj enz., enz., enz.

Gelet op liet nadeel, hetwelk aan den koophandel, fabrij k wezen en den landbouw , initgaders aan den prijs der publieke nederlandsche fondsen wordt toegebragt, dooi- openbare gelegenheid en zelfs buitengewone faciliteiten te gévpn torn de kapitalen , welke anderzins tot uitbreiding en aanmoediging der drie eerste bronnen van welvaart Van den Staat, of tot aankoop van laatstgenoemde nationale londsen, Zouden Worden besteed, in vreemde fondsen te plaatsen;

In aanmerking nemende, dat daar tégen, bij zeer goede en heilzame wetten hier te lande, in vroeger eh Jater ti]den, en laatstelijk bij die van den i5den Mei 1808 en van den ^den April loog is voorzien: én besloten hebbende om de voortduring en vermeerderiug van dit kwaad te stuiten, door aan de Staten-Generaal zoodanige hiaatregelén van wetgeving te dezen Voor te stellen, als Wij, ten algemeen en nutte oh zer onderdanen , oorbaar zuilen vinden; dofch tevens de noodde voorzieningen willende nemen , ten einde déze zoo géwigti"è fcaak inmiddels niet zal kttuncn Worden gvbra&t bniten liaart Jheeij 0

Op het rapportvan Ónze Ministère vpr ^niiie en VaiiFi6ifcü;

■ ilïn