is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis reize of in de visscherijen in liet ijs Verongelukken • aJs mede die uit het ijs, door sterfte of ziekte van het voik of eenig ander onvoorzien toeval hebben moeten gaan; mitsgaders vaa schepen, die, om aanmerkelijke geleden schade, vriór den te. paalden tijd uit de visschenj zijn geloopen, dewelke, zoo zij van hunne vangst mets hebben kunnen inzenden, zullen worden beschouwd en behandeld, als of zij ledig waren binnengekomen; doch wanneer zij hunne vangst geheel of gedeelteli, k hebben kunnen bergen, en met andere schepen van de visscherij inzenden, de premie zullen genieten van de traao die zij minder dan honderd kwartdeelen zullen doen inbrengen.

Art. 5.

Om te doen blijken van het schip, de vleet, de equipagie en de reize zal moeten worden overgelegd een declaratoir, ond> r aanbod vsn eede, door den directeur of boekhouder en den kommandeur en stuurman of volgenden officier , bij derzelver overlijden gegeven of geteekend, inhoudende, dat het schip, genaamd houdende ]ast, in

uen jare .... ter VVal vischvangst naar Groenland-of Straat-

Xiavids is uitgerust en uitgevaren met behoorlijk walvischvangers gereedschap , zes tot zeven sloepen en vier-en-dertis; tot veertig man of meerder; dat hetzelve in Groenland tot den zevenden Juhj boven de twee-en-zeventig graden, of in de otraat-.Oavids tot den tienden Julij boven de vijf-en-zestie graden ,s verbleven; en dat hetzelve geene vreemde haven heelt aangedaan en al het spek door hetzelve gevangen, binnen de Vereenigde Nederlanden te heeft aange-

8 jt' . anderzins dat het om op te geven reden en van h ingen nood, is binnen geloopen in zoodanige haven , als hel zal hebben aangedaan, en aldaar heeft gelost zoo vele vaten spek als hetzelve zal hebben gelost

Ingeval van verlies van schepen, moet hetzelve declaratoir onder aanbod van eede van den kommandeur. stuurman of volgenden oflicier, tevens inhoudende opgave der hoeveelheid spek die aan andere schepen is overgegeven, of dat niets aan andere is overgedaan, en ingeval schepen vroeger uit de visscherij zijn geloopen, opgave van de geleden schade en de reden waarom zij de visscherij vroeger hebben verlaten, en va., den tijd wanneer zij die te huis reize vroeger hebben aangenomen.

Art 4.

Om le doen blijken dat waarlijk minder dan honderd

A 2