is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S TA ATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NE DERLANDEN

m trii wii ...

(N . o.) BESLUIT van den liden Januari 1C16.

volgens hetwelk het kanton Bouillon onder de regtbank van eersten aanleg in het arrondissement St. Huhert zal ressorteren.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-NassAxj, GrootHertog van Luxemburg, enz. , enz. , enz.

In aanmerking nemende dat het hervormen vau liet voormalig Souverein Hof van Bouillon tot eene regtbank van eersten aanleg tot vele inconveniënten zoude aanleiding s;even, en als des te minder noodzakelijk en voegzaam kan worden geacht , vermits bijna alle de personen , die hetzelve op eene wettige wijze hebben uitmaakt, overleden ot op een vreemd territoir woonachtig zijn; en dat dien ten gevolge noodzakelijk is alle dubi? lei ten waartoe een vroeger, nog niet tot stand gebragt, ontwerp mo^te kunnen aanleiding geven, uit den weg te ruimen;

Dat voorts het kanton Bouillon op ditoogenblik nog onder geen arrondissement eener burgerlijke regtbank is gerangschikt, het welk behoort te geschieden, vermits de%ewczene hoofdplaats van het arrondissement en tien zetel der regtbank met tot het grondgebied van dit Koningrijk behoort. ° J

°P