is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VA N.

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

C ^ » I I») BESLUIT van den iden Februari i S i 6, waarbij wordt ingrtrok en hr-t b sluit van den z-isten September 1 j i4, n . loti.

Wij WILLEM, bij de G7utie GODS, KOMMJ dek Nh-derlandkn x Prins van Obanjk-Nassau, Guoox-

HEUTOG VAM LuXKMBlTHG , ENZ., , ENZ.

Hebben op de voord ragt van Onzen Minister van Justitie, «n het advies van den Haad van State, goedgevonden en verstaan te verklaren zoo ais Wij verklaren bij deze, dat. het beginsel der fransche wetgeving, volgens het welk de administrative beambten, ter zak- vau misdrijven in hunne i>e— trekkingen bt-^aan , niet in regten mogen worden vervolgd, dan uit krachte eener decisie van den Staatsraad of andere polit:> ke autoriteit, >loor en sedert de aanneming der groii.ü-* wet opgehouden hei ft toepasselijk of verbindende te zijn.

En zal deze resolutie, door welke, voor zoo veel des noods, wordt ingetrokken en buiten ■ ffect gesteld Ons besluit van den ?2sten September i8i4, in het staatsblad worden geplaatst.

Gedaan in 's Gravenhage, den 4den Februari des jaars iSoo en zestien, het derde van Onze regering,

(geteekend) WILLEM.

Van wege den Koning,

(geteekend) A. R. F a l C k,