is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paarden-, plaizicr- cn IandpassagiegelcL welkt» m An

*ssr**-'»b« «>fk ^

r> i • Art* 2'*

Uver den ,are 1816 zal ia de geheele uitgestrekt?,*;,! , liet ,ii|k worden geheven een regt van patent, en -ulks voT fcens de ordonnantie, aan deze wet geannexeerd sub Mo. o,

rt 22

. rl^e, })ePa,m|-cn ''n art- ió Jiiervoren ten aanzien van het f? '1 "p de onroerende goederen ten behoeve van

r eu :a»t vastgesteld, zul.en almede effect sorteren betrekkelijk het Verschuldigde in het regt van patent. J"

T . Art. 3o.

In de provinciën alwaar Gedeputeerde Staten en Advokateniscaal bestaan, zullen de fraudes en contra ven tien .tegen het regt van patent, door de Advokaten-Fiscaal vervolge! worden "voor de (gedeputeerde Staten, aan welke ook de beoordeel me van de.recianiatien der belastingschuldigen in die provinciën zal verblijven.

In zoodanige provinciën alwaar geene Gedeputeerde Staten en Advokaten-Fjscaal bestaan, zullen die fraudes en contraventien worden vervolgd voor de correctionele regtbanken door de olbeieren van justit.e bij dezelve fungerende, terwijl de reciainaueu der belastingschuldigen in die provinciën , door dc • gouverneurs en li aden van Intendance zullen worden beaQrdeeid,

De voorschreven bepalingen van dit artikel zijn slechts pro, visionetl. tot dat daarin nader zal zijn voorzien bij de wet Wélke, nigevoige artikel 1O7 der grondwet, de judieature wegens verse: 11 len eu overtredingen op het stuk van alle belastingen , zonder onderscheid, moet regelen.

ZESDE AFDEELING.

hegt van registratie, zegel en hypotheek, mitsgaders regt van successie.

Ait. 24.

Dc rag ten van registratie, griffie, hypotheek en zegel, daaronder begrepen het regt op den overgang van nalatenschappen , welke thans in de zuidelijke provinciën van het Rijk be-