is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE AFDEEL! NG.

Tol- en konvooi-regten, vzitsgaders impost op de buitenlandsche produele/t.

Art. 27.

Met den isten Juli T81 6, zal insgelijks een algemeen tol- eil konvoo.-stelsel voor het Koningrijk der Nederlanden worden ingevoerd, lin zullen inmiddels de tol- en konvooi- regten, 200 die welke thans in de zuidelijke provinciën bestaan, als de zoodanige welke tegenwoordig in de noordelijke provinciën geheven worden , onder deze laatsten begrepen de impost op de buitenlandsche producten,op den tegenwoordigen voet blijven bestaan.

Wordende alzoo ook ten aanz'en der laatstgemelde provinciën geprolongeerd het effect der wet van den 1 j.den Januari i8i5, houdende belastingen en ontlastingen op en Van onderscheidene specien gedurende hetzelve jaar.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsMad zal worden geïnsereerd en dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt en naar aile steden en plaatsen zal worden verzonden, om alomme te worden afgekondigd en aangeplakt.

Lasten en bevelen voorts dat Onze Ministerïle Departementen, Justicieren en Officieren, welke zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden, zonder eenige conniventie of dissimulatie^

Gegeven in *s Gravenhage, den 11 denFebruaridefi jaars JulG, liet derde van Onze regering.

(geleekend) WILLEM.

Van wegë den Koning,

(geleekend)

A. II. F A L C K.