is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tnoeten afschrijven, of door eenen anderen van deszelfs rekening voor zijne rekening doen afschrijven , en goed schrijven op eene rekening onder den titel van geamortiseerde uitgestelde schuld; gelijktijdig bij die afschrijving aan dedirectie van het grootboek inleverende de uitslootte kansbilietten , tot welke zijne afschrijving betrekkelijk is, met opgave der yekeninc op welke bij verlangt dat een gelijk kapitaal in het grootboek der werkelijke schuld ten zijnen behoeve zal worden overüjebragt; alles verder op zoodanige wijze als van wege commissarissen van het grootboek nader zal worden bekend gemaakt,

c Art. 7.

De afschrijving op de rekening van geamortiseerde uitjr»stelde schuld, ten fine van overgang van kapitalen van armenbesturen of pieuse gestichten, gelijk ook van particuliere gekwalificeerde of anderzirS bezwaarde rekeningen ë^daan word. nde. zal de overbrenging in de werkelijke schuld met anders plaats hebben dan op dezelfde namen en kwahteiten ,

mitsgaders met bijvoeging van dezelfde verbanden, als onder welk.- de rekeningen, waarvan zoodanige afschil)ving wor Sc-,aan, in het grootboek der uitgestelde schuld voorkwamen; en zullen de kansbiljetten van zoodanige rekeningen met aangenomen worden, dan na dat aan de directie van het grootboek tevens geproduceerd zal zijn bet geviseerd bewijs van inschrijving, waarop die kansbiljetten ten gevolge van ait. L2 van de wet van i4 Januari 1815 vermeld moeten staan, cn op welk bewijs de imnmiejs der uitgeiootte en aldus m teieVeren kansbiljetten als dan zullen moeten gero.jeerd worden.

Art. 8.

De partr en alzoo bij de directie van het grootboek, m de vereischte orde bevonden zjjnde, zal de inleveraar conform zijne aanvrase, in het grootboek der werkelijke schuld, voor het overeenkomstig kapitaal uitgestelde schuld , worden sot d geschreven , en de rekening van overgebragteschuld hier boven 111 artikel 1 genoemd, voor een gelijk kapitaal belast en dus verminderd worden.

Art. 9.

n;en ten eevoige zal het algemeen aanwezend kapitaal der uitgestelde schud onmiddellijk en alzoo dagelijks voor tedere

afgewerkte partij , verminderd zijn met het geloop van ledeie