is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT op de verwisseling der recepi isen, gesproten uit de oorlogsbelasting, gearresteerd bij de wet van den wderi November i3i5, tegen schuldbekentenissen van het Syndikaat gecreëerd bij dezelve wet.

Art. x.

Het zal aan alle houders van recep'ssen, om het even in Welk gedeelte van het Koningrijk dezelve mogten uitgegeven zijn, vrijstaan, dezelve onmiddellijk ten tine van verificatie en verwisseling te presenteren of doen presenteren, bij de commissie, daartoe', bij Ons besluit van heden n®, i4, speciaal benoemd, en residerende te Amsterdam; edocli zullen alle houders van receplssen, welke in de provincie NoordHolland gedomicilieerd zijn, verpligt en gehouden wezen, de voorzeido inlevering uitsluitend bij de voorz. commissie te effectueren, om het even in welk gedeelte van het Koningrijk die recepissen mogten uitgegeven z;jn.

Art. 2.

Ten einde de verwisseling der voorsz. receplssen voor de houders derzelve, in alle de overige provinciën van het Koningrijk, zoo veel mogelijk te faciliteren , zullen zij de overgifte derielve ter verwisseling in schuldbekentenissen van het Syndikaat, des verkiezende, kunnen doen ten kantore van den ontvanger-generaal in hunne provincie, welke dezelve als dan zonder kosten van de belanghebbenden , edoch voor derzflver risico aan de commissie tot de verwisseling zal opzenden. De voorsclirevene houders zullen echter bij ieder ontvanger-generaal geene andere recepissen vermogen over te brengen dan de gene welke uitgegeven zullen z'jn door de ontvangers der directe belastingen, geëtab'isseerd in de provinc.e, waarin zoodanig ontvanger-generaal fungeert.

Art. 5.

Ten e'uide de verwisseling ten behoeve van de daarbij belang-