is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetgeen de ronde som van een of meerder honderden guldens te boven gaat, zal geene restitutie, nocli in geld, noch in geldswaardig papier worden gedaan, edoch zullen de voorsz. houders , ingevolge art. 20 van de wet van den ïiden November i3i5, het ontbrekende aan het montant tot de som van honderd guldens of met honderd deelbaar, het zij op enkele recepissen, het zij op meerdere. op de lijsten of borderellen vereenigd , op de navolgende wijze kunnen suppleren.

Zoo dra het montant der recepissen , voor welke de verwisseling verlangd wordt, bij den houder zal zijn opgemaakt, en ai zoo bet geen tot suppletie van de ronde som van honderd guldens vereischt wordt, daardoor aan hém zal zijn gebleken, zal zoodanige houder dit mor.tant- in geld fourneren of doen fourneren ten kantore van den ontvauger^particulier in zijn arro! dissemerit, of zoodanigen anderen ontvanger-particulier. a!s bij zal verkiezen, als fournissement tot suppletie van de oorlogsbelasling; de kwitantie met strook, welke hij daarvoor ontvangt, zal, nadat de strook van dezelve door de onder-intendanten of burgemeesteren op de gewone wijze zal zijn afgesneden , door hem houder bij de recepissen van de oorloes-belasting gevoegd , en vermeld worden op de Jijst der recepissen, zoodanig als zulks door de commissie tot de verwisseling , onder approbatie van Onzen Minister van Financien , nader zal worden voorgeschreven. Zullende ingeval er meer dan eene lijst, en alzoo mede een borderel of rekapitulatie derzelve wordt geformeerd, de suppletie niet voor elke lijst, maar alleen voor het montant van de gezamenlijke sommen op het borderel yereenigd, behoeven te worden opgemaakt.

Art. 6.

De wijze op welke de recepissen aan de voorz. lijsten en borderellen zullen moeten worden geannexeerd, en aan de commissie of de ontvangers - generaal in de respective provinciën overgelegd , zal door die commissie zelve, aan de daarbij bela ghebberden, onder spprobatie van Unzen Minister van Financiën , worden voorgeschreven.

Art. 7.

De houders van recepissen, welke dezelve dadelijk bij de commissie indienen, zullen, behalve de schifting van de ver-

auhil-