is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ontvangers-particulier en de ontvangers der directe belastingen aan de commissie, zal te dezer zake niet onder gewoon "kruisband geschieden, maar zullen alle de stukken en bescheiden , wel en in behoorlijk papier ingepakt en verzegeld moeten worden gecxpedieerd.

Art. 16.

Dadelijk na de verificatie der recepissen, waarvan de commissie, door een behoorlijk appointement op de originele lijsten, zal doen blijken, zal dezelve de verwisseling doen plaats hebben, hetzij door de ontvangers - generaal in de provinciën, door welker tusschenkomst die bij de commissie zijn ingekomen, het zij door de commissie zelve, voor zoo veel dö recepissen dadelijk hij dezelve iiijn overgenomen.

Art. 17.

Onze Minister van Financien zal, op de aanvragen van da commissie, dezelve successivelijk Yan de tot veiwisseling noodzakelijke schuldbekentenissen van het Syndikaat doen voorzien , zoo voor het montant der recepissen, die door hen zelve worden ingetrokken, als van die, we;ke door de ontvangers-generaal te dezer zake zullen worden uitgegeven; da renversalen, door de commissie daarvoor aan Onzen Minister van Financiën aftegeven, zullen zijn in duplo, en zal welgemelde Minister de duplikaten maandelijks inzenden aan do Algemeene Rekenkamer, ten einde de commissie op derzelver registers voor dat montant zoude kunnen worden belast.

Art. 18.

De verwisseling bij de ontvangers - generaal in de provinciën zal geschieden op maandelijksche mandaten, door d« commissie op dezelve aftegeven ; zoodra dezelve bij de ontvangers-generaal zijn ingekomen , zullen deze de houders der voor recu geteekende duplikaat-lijsten of borderellen, bij affixie aan hunne kantoren, en des noods bij advertentie in de staats- of algemeene nederlandsche courant oproepen, om tegen overlegging derzelve lijsten of borderellen, hunne schuldbekentenissen dadelijk te komen afhalen, en daarvoor op het mandaat te kwiteren ; zullende deze kwitantien ook kunnen gegeven worden door den genen, op welke de primitive teckenaar van gezegde duplikaat-lijst of borderel aijn regt

A 4 bij