is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toeziende voogden, of beneficiaire erfgenamen of de curatearen der vakante boedels, of eindelijk de syndics der gefailleerde masses te hebben gehoord en deswege onderhouden; doende vervolgens, indien de verkoop minderjarige, geïnterdiceerde, beneliciaire erfgenamen of vakante boedels betreft, van hun verrigtte schriftelijk rapport aan de regtbank, of 200 dezelve gefailleerde boedels aangaat, aan den regter-commi.'saris die de autorisatie heeft verleend, ten eiude door de regtbank of den regter-commissaris nader, naar bevind van zaken, moge worden gedisponeerd.

Art. 8.

De verkoop van onroerende goederen, zal overigens in alle de voorschreven gevallen geschieden, naar het geen daar omtrent bij ordinaire publieke verkoopingen van onroeiende goederen gebruikelijk is.

Art. 9.

Insgelijks worden alle de bepalingen en formaliteiten, bij de thans nog in vigueur zijnde wetten voorgeschreven , met betrekking tot de scheiding en verdeelir.g van boedels, waar in minderjarige of gvïfttcrdicecrden als deelgenoolen zijn geintresseerd. bij deze afgeschaft, en van dato dezer af aan gehouden voor vervallen : zullende voortaan de scheidingen en verdeelingen van zoodanige boedels worden gedaan en gepasseerd voor notaris en getuigen, ten overstaan van den vrederegter van het kanton, alwaar dc boedel is gevallen, mitsgaders in tegenwoordigheid van de voogden, speciale en toeziende voogden der minderjarigen of geëmancipeerde minderjarigen met hunne curators geadsisteerd, ofte wel, in plaatse van den geëmancipeerden, een daartoe bij speciale procuratie gemagtigde persoon.

De vrederegter zal speciaal belast zijn met de zorg om toetezien, dat de kavels behoorlijk worden geformeerd, en in het generaal dat de belangen der minderjarigen bij zoodanige boedelscheidingen naar behooren worden in acht genomen.

Wanneer de meerderjarige deelgenooten en de voogden der minderjarigen, of wel de laatsten onderlag, aangaande de formatie der kavels niet overeenstemmen, of ook wanneer de vrederegter zelve zulks voor de belangen der minderjarigen raadzaam zal oordeelen, zal hij één of meer experten benoem^ en bvëudijen , om de voorzeidfe kavels te formeren :

A 5 zul-