is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzien, en tevens begeerende de noodige Terordeningen ■vast te stellen, omtrentj de geregelde overbrenging van burgerlijke of lijfstraffelijke regtszafeen, rakende Onze onderdanen, in gemelde landstreken, of derzelver goederen, binnen dit Rijk gelegen;

Op voordragt van Onzen Minister van Justitie, den Raad Van State gehoord,

Hebben besloten en besluiten !

Art I. Alle regterlijke autoriteiten, ambtenaren en beambten , 'welke tot 'op het oogenblik van de afkondiging van het tegenwoordig besluit nog in functie mogten zijn gebleven binnen de landen, aan Ons bij het l'V eener traktaat van den Sisten Mei 1815, door Fruissen afgestaan, en bestaande uit de stad en het ambt van Huissen, het ambt Malburgen, de stad Zevenaar, het ambt Lijmers en de Heerlijkheid IFehl, zuilen, van stonden aan, hunne werkzaamheden eindigen en worden bij deze gesupprimeerd.

De bedeeling van het regt zal voortaan in de gemelde landen plaats hebben, overeenkomstig de wetten en verordeningen en volgens de manier van procederen, m het Koningrijk'der Nederlanden vigerende, mitsgaders door de regtbatiken en vredegeregten in hetzelve bestaande, of ten gevolge dezes ingesteld; en zullen de gemelde wetten en verordeningen dienvolgens ook van stonden aan in de geheele uitgestrektheid dier landen executoir zijn.

2. Dc plaatsen, welke de voormelde landen uitmaken, bevorens tot de provincie Gelderland behoord hebbende, zu len in het justitiële terugkeeren tot de arrondissementen en kantons, waartoe zij tevoren gebragt waren, namelijk:

De stad en het ambt Huissen, mitsgaders het ambt Malburgen. tot het kanton Bemmel, arrondissement liel-, De 'Heerlijkheid t-Ve/il tot het kanton '# Heerenberg, ar-

^Het^kaiiton^Zevenaar wordt hersteld, zoo als hetzelve bevorens heeft bestaan, en wordt wederom toegevoegd aan

het arrondissement Arnhem, onder hetwelk insgelijks behooven zal de Kleefsc'ie Waard ; zullende het kanton Zevenwr alzoo zijn zamengesteld mt het ambt Immers,