is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

STAATSBLAD

van

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

32.^ IVUT van den "ï?>sten Juni 1816 , houden de bepaling der voorwaarden die vervuld en in acht genomen moeten worden , door hen , welke zich tot den dienst vart heelmeesters aan boord van koopvaardij of visschers-schepen verbinden.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, KokIno der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , GkootHertog van Luxemburg , enz. , enz, , enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, sa!ut' doen te weten:

Alzoo Wij in overweging hebben genomen de noodzalu-liliefheid, om door gepaste voorzieningen, aan de zeelieden van dit Rijk, die op hunne reizen door ziekten mogten worden aangetast, eene behoorlijke hulp en verzorging te verzekeren, en daar, bij het herleven der nationale scheepvaart, de regeling v .1 dit onderwerp niet wel kan worden u'tgesteld tot dat de algemeene geneeskundige verordeningen zullen zijn aangenomen en in werking gebragt;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij dezes

Art. t. Niemand zal als schceps-heelmeester mogen varen , ter koopvaardij of visscherij, dan de zoodanige , als welke tot de praktijk der heelkunde, volgens de op dato dezes, ?oo wel in de noordelijke als zuidelijke provinciën des Rijks in rigueur zijnde geneeskundige verordeningen ia 't algemeen.