is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Dezelve zullen T)ij d e visitatie toezien , dat de in de scheepskisten voorlanden geneesmiddelen van eene goede kwalite.t en goed bereid, en naar de voorschriften der kunst zamengestcld zijn, en zal door den scheeps-heelmeester voor elk \ o trwerp , hetwelk bevonden wordt ondeugdzaam, verVaJscht of met naar behooren zamengesteld te zijn, verbeurd Worden eene boete v?n zes guldens.

Gelijke boete zal verbeurd worden voor elk instrument, het Welk niet in orde bevonden wordt.

7. Gemelde commissien zullen de door haar gevisiteerde en goedgekeurde scheepskisten verzegelen, en zullen deze alzoo door den scheeps - heelmeester aan den schipper of kommandeur moeten worden vertoond.

8. De boeten, volgens deze wet te infligeren , zullen komen , voor een derden, ten behoeve van den aanbrenger en voor twee derden , ten behoeve vaa de kas der commissie' die de caange gedaan heeft, des echter, dat wanneer ei geen aanbrenger is, de geheele boete zal komen ten behoeve van de kas van gemelde commissie, en het gebruik daarvan tot be~ voidering van het geneeskundig Onderwi|s of andere voor de niaatscnappij nuttige einden moeten worden aangewend.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geinsereerd, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, koliegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauvvkeurige uitvoering de baud zullen houden.

Gegeven in "s Gravenhage , den afcten Juni des jaars iS'if) net dorde van Onze llegermg. '

(gettekencl) WILLEM.

Van wege den Koning, {ge teekend) A. It. FaU'K.