is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 35-) TV ET van den i5den September i3i6, waarbij het stelsel der indirecte belastingen wordt geregeld.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS , Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te

Wéten :

Al zoo Wij in overweging hebben genomen, dat, volgons, artikel s>6 der wét v 11 den nden Februari dezes jaars over de ••ehecle uitgestrektheid van het Rijk, een algemeen systema van indirecte belastingen inoel worden ingevoerd;

ZOO IS HET, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Gcneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verslaan bij deze:

Artikel 1. Alle de indirecte belastingen, welke in de noordelijke en zuidelijke provinciën worden geheven, fde belastingen op de bui eolandfche producten daaronder begrepen) en, voorzoo verre dezelve, wat de liöordelijkc provinciën betreit, zijn omschreven in Onze publicatie van den 2>sten Oerember i8i3, art iH — 3i, en, ten aanzien der zuidelijke provinciën, zoo als dezelve zijn vastgesteld, bij Onze besluiten van den 27sten October ioi4, van den loden Januari

eu