is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©n den iSden Augustus i8i5 en van den 32sten Februari 1816, «uilen worden vervangen door de navolgende belastingen op

Het Zont;

De Zeep;

De Wijnen ;

Het buitenlandse^ Gedisteleerd;

Het binnenlandsch Gedisteleerd;

De Bieren;

De \zijnen;

De Turf:

De Steenkolen ;

IFet bmnenlandsch Lastgeld;

De Waa», en

De Rondemaat;

welke zulten worden geheven bij de fabrikagie, bij den invoer, bij de alli'vering, bij het gebruik of op zoodanige andere wijze «n tot zulk eene hoagte als Bader, bij de bijzondere wetten, wordt bepaald.

2. De oude middelen, welke door bet nieuw stelsel van algemeene belastingen worden vervangen zu'len nifct te min gepercipieerd blijven tot aan de dadel.jke invoering van hetzelve , ten einde daardoor geenerlei stilstand in de heffing dier belastingen worde veroorzaakt.

De afsluiting der oude middelen van belasting zal gese'iieden, overeenkomstig de grondbeginselen van de thans nog op dezelve impositien bestaande wetten en verordeningen.

4. De introductie der nieuwe middelen zal worden gedaan »vereenkomstio de grondbeginselen, vervat in de wetten tot het nieuwe belasting-stelsel behoorende.

5. De aanpeilingen tot afsluiting der oude impos'tien . zullen tevens strekken tot opening d<r nienyve, en in alle gevallen gelijktijdig voor beide worden bewerkstelligd,

6. De termijnen van betaling der credieten, welke, ten getolge der afschaffing der oude middelen, cesseren, zullen, fcehonders de vereischte zekerheid voor de schatkist, nieE fcorter worden gesteld dan die welke voor dc credieten der *ie»we middelen bepaald *iia.

De