is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sclien, liet zij door de grootheid der partij, het zij óm het saizoen , weder , of andere ongelegenheden , zal de hoogste ambtenaar der indirecte belastingen , ter plaatse alwaar de lossing geschiedt, aan den zeehandelaar, zoutzieder of partikulier, zulks veilangende, vermogen te verleenen schriftelijk consent tot op- en inslag van het Aangegeven zout of de pekel in 's Rijks pakhuis ofte andere verzekerde pakhuizen of bergplaatsen , ten genoege van den ambtenaar voorschreven , door wien aldaar voor de zekerheid der geloste partij , alsmede voor het behoorlijk toevoorzigt daarover zorg zal moeten worden gedragen , en welke deswege aan den lande verantwoordelijk zal zij n.

Doch zal in alle gevallen, waarin , ten gevolge van deze vergunning, de, ten aanzien der hoeveelheid, ongeconstateerde in- en opslag is veroorloofd, de weging, meting, roeijing en keuring moeten geschieden, immers aangevangen en voortgezet worden binnen vier-en-twintig uren na de volbragte lossing der partij , ofte , - bij gedeelten gelost wordende, en de zeehandelaar, zoutzieder of partikulier zulks verkiezendevan zoodanig gelost gedeelte; en zullen; als dan de kwantiteit en kwaliteit van hetgewogene, gemetene of geroeide, mitsgaders de verschuldigde regten, dadelijk worden opgemaakt.

Art. 15.

Herweging, lierroeijing en herleu/ing.

Bijaldien de zeehandelaar, zoutzieder of partikulier vermeenen mogt met de weging, meting of roeijing, of ook met de keuring van het zout of de pekel bezwaard te zijn, zal het hem vrijstaan eene herweging, hermeting, lierroeijing of herkeuring te,vorderen, ten koste van ongelijk.

De ambtenaar der indirecte belastineen, welke te dezen gesteld is om 'sllijks belangen waar te nemen , zal een geüjk re3't van hermeten , herwegen en herkeuren kunnen inroepen.

De meting zal in dit geval geene plaats hebben, maar de geheele partij moeten worden gewogen.

De roeijing zal moeten geschieden door een ander beëédigd Rijks roeijer, bij den hoogsten ambtenaar der indirecte belastingen in loc) , uit deze of uit eene naburige plaats aan te wijden, en, wanneer na deze lierroeijing eene der beide partijen , ofwel de roeijer, die de eerste roeijing verrigt heeft, nog niet saogt kunnen berusten in de ep^egeveae hoeyedheid of maat,