is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschieden, zullen op de debet-zijde van deszelfs rekening worden uitgedrukt, en de somme deswege als zoo vele bijzondere posten afzonderlijk in de geld-kolom worden uitgetrok ken.

Van de termijnen zal op het hierboven, art. 20, vermeld bewijs gewag moeten worden gemaakt.

Art. 23.

Aanzuivering der credieten.

De aanzuivering van de aldus geopende rekening des zeehandelaars, of zoutzieders, zal kunnen plaats hebben:

EersleUjk, door de voldoening der verschenen termijnen.

Ten andere, door de vroegere aflevering van het zout of de pekel, aan andere zeehandelaars of zoutzieders, met overschrijving van den impost en termijnen.

Ten derde, door de verzending van het zout of de pekel Voor negotie naar buiten 'slands,onder genot van afschrijving .Van den impost.

Art. 24.

Eerste wijze van aanzuivering.

De termijn van betaling verschenen, en de impost nog niet Voldaan zijnde, zal de ontvanger een waarschuwing - biljet aan den debiteur zenden om al nog, binnen den tijd van drie maal vier-en-twintig uren, aan deszelfs verpligting te komen voldoen. en deuzelven in dat geval, mitsgaders van de bij betaling van zes stuivers voor het waarschuwings-hiljet, eene gelijksoortige kwitantie afgeven, als vermeld is bij art. 19, hier boven, onder roijement van de cautie.

Wanneer aan deze waarschuwing geen gehoor verleend wordt, zal onmiddellijk ria de gegevene drie maal vier-entwintig uren, de impost, zoowel van de verschenene, als van de nog te verschijnene termijnen devzelfder partij , met aile de dtswege te vallen kosten, het zij op den borg, het zij op dea debiteur ten principale, naar gelang de ontvanger