is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulks noodig oordeelt, Lij parate executie moeten verhaalt! worden.

Het zout of de pekel, ten name des gecxecuteerden staande , of in deszelfs pakhuizen of bergplaatsen gevonden wordende, zal, hoezeer dan ook tot eene andere partij behoorende, verbonden en aansprakelijk zij n , voor het verschuldigde.

'Zoo wanneer de debiteur de vervolging tot het executoriaal arrest laat voortloopen, of wel bankbrtukig wordt, zal de ontvanger in het eerste geval de bevoegdheid hebben , en in bet laatste verpligt wezen om, in overeenstemming met de bepalingen der algemeene wet op den ophef der indirecte belastingen, den lande, of meer bijzonder de andere borgen van den debiteur voor de verdere gecrediteerde partijen , t« secureren door het in beslag nemen der goederen en het procederen tegen den nalatigen, wegens alle de verdere posten, welke ten zijnen name zouden mogen openstaan.

De borgen wegens alle dusdanige andere partijen zout of pekel dan die, wegens welke de executie begonnen is, zullen echter bij een eventueel deBcit nimmer tot oplegging van dit i overig gedeelte van den imposï gedrongen kunnen worden, 1 dan naar gelang de termijnen, waarvoor zij goedgespiokeu hebben, verschijnen zullen.

Bijaldien het zout of de pekel, aan een anderen soliden zeehandelaar of zoutzieder zouden mogen overgaan, zullen de anderzins verbeurde termijnen vancrediet, op den voet van het hierna volgend artikel, door den nieuwen verkrijger kunnen worden genoten; mits de borgen van den geëxecuteerden of bankbreukigen toestemmen om zich voor alle verder \ verlies aansprakelijk te blijven beschouwen , of door den nieuwen verkrijger eene nieuwe borgtogt, ten genoege der ad¬

ministratie worde gesteld.

Art. 25.

Tweede wijze van aanzuivering.

Wanneer de zeehandelaar of zoutzieder een gedeelte van deszelfs zout of pekel aan een anderen zeehandelaar of zoutzieder wenscht afteleveren, met overdragt van den impost of Van zoodanige gedeelten en termijnen van dien, als hem zoude conveniëren, zal denzelven zulks vrijstaan, mits de gom van iederen termijn niet minder bedrage dan drie hon«l«rd guldens.