is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 2g;

J'Vaar entrepots zullen zün.

In alle gemeenten van liet Rijk, uivaar i?e belangen van den handel zulks zullen vorderen, zal van 'sKijks wege teuenti' pót worden aangelegd.

De beslissing van dien zal verbleven zVin aan den KoriLg, De gemeente in weik'3 een ei.in «>öt gevestigd wordt, >s verpligt de administratie behulpzaam te zijn in liet geven of afwijzen >'an de uooiiige locu'en voor het enti'.pót, en /.u ks tegen genot van eene redelijke liuur.

Ter plaatse , alwaar een dusdanig entrepot gevestigd , immers geadmitteerd zal wezen, zul'en, onder speciaal consent cbr Generale Directie vooc de Indirecte Belastingen, en na <'at daarop gehoord zal wezen de administratie van het entrepAt, partikuliere pakhuizen tot tijdelijke entrêpóts kun'r en worden toegelaten, mits dezelve met geen ander gedeelte des gebouws of wel met belendende of andere panden gemeenschap hebben en vatbaar zijn voor eene goede sluiting en surveillai ce : een en ander ter verantwoording van de administratie, aan welke de intrekking van du.sda'iig faveur geheel verhieven zal zijn.

Verplaatsing of vevvoerinï van zont of pekel van het eene entrepot naar het andere, of van het eene daartoe behoorende pakhuis naar het andere, zal nimmer toegestaan kunuen worden, dan in het geval, bij art- 55 omschreven.

V oor het zout of de pekel, in een partikulier pakhuis geëntreposeerd, zal, in cas van ongeval, niet kun: en worden ingeroepen de gunstige bepaling , bij de laa'ste § des voorraadden artikels der nederlage in het publieke Ilijks entrepót toegestaan.

Art 3o.

Debitering in het entrepót.

De in het entrepot opgeslagene partijen zout en pekel zullen overeenkomstig hei geëxhibeerd eonsent-hiljet van lossing worden gebragc opeen register, hetwelk , benevens de dagteekening van den opslag, tevens verir.elden zal Let nummer van den zolder of bergplaats, en den naam des genen , voor wien , of ten wiens behoeve het zout of d-: ptkel aldaar gedeponeerd is.

Aan het hoofd der rekening, welke deswege aal worden

B 2 g<io-