is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T A A T S BLAD

VAN

IIET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 37.)

TVE T van den i5clen September 1816, betrekhelijh de belasting op de Zeep.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , GrooxIIertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Den Raad. van State gehoord , en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Art. 1.

Natuur eri hos grootheid der belasting.

Na den ïsten Juli 1816 zal binnen het Koningrijk der Nederlanden worden geheven eene belasting van alle de harde zeep, welke den lande zal worden ingevoerd, mitsgaders van alle harde en zachte welke in den lande zal worden gefabriceerd.

. Ue voorschrevene belasting zal bedragen twaalf guldens en tiea stuivers van e:ke honderd ponden, of. f 25*: 6: o voorin el-