is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iêai dóór eten ontvanger ter plaats» alwaar (Ie lossing Staat t<? geschieden , aan den belanghebbenden worden afgegeven fieri Consent-biljet tot lossing, inhoudende:

1°. De plaats en dagtëckëriihg.

5°. Den naam van den amgever, van den schipper, Iljter^ schipper Of voeiiïnn.

o0. Den raam van hét schip , Waaruit de lossing is gevraagd*

4\ He li p'aats van het schip of vaartuig > of de stand ■» p'aats van liet voertuig.

S3. He plaats, alwaar de ze.pp zal worden fipefs'astën rif geborgen, ofte ook van zoodanige schepen of schuiten . waarin dezelve zal worden overgeladen om naar elders vervoerd te worden $ en eindelijk

63. Den naam of' de namen der gekwalificeerde wégërg 4 welke bij de lossing zullen a.'sisteren mitsgaders vart den ambtenaar, dié dezelve iii hunne werkzaiaifthedett zal dirigeren.

De zeehavens en verdere plaatsen , alwaar de lading gebro-» ken en de lossing van zeep verligt zal mogen worden , zullen , nevens die voor de andere impost subjecte specien, door den Koning worden aangewezen.

Art. 9j

ferlooning en ter liandstellihg van het cons°nt lot lossing aan de schippers en voerlieden.

Het verleend Consent-biljet zal door de zeehandelaars, handelaars , partikulieten of dezer zaakgelastigden , aan de schippers of voerlieden, dié de zeep aan boord of Op hunne Voertuigen hebben, worden ter hand gesteld eri door deze $ in tegenwoordigheid van den belanghebbenden en den toedienden ambtenaar, met veririelding van dan tijd j geteekend<

A 5 Att. ld*