is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<Spslaan, zullende deze zeep bij zijn vertrek zonder betaling van impost weder aan boord kunnen worden genomen.

IngevAlle de scheepsconsnmtie mogt bestaan in zachte zeep , zoo zal ten aanzien van deze de prohibitie van invoer niet verder van kracht wezen, dan dat de zeep aan geen anderen raag worden overgedaan of aan wal gebragt om aldaar te verblijven , maar aan scheepsboord zal moeten worden geconsumeerd of wederom uitgevoerd, op den voet des tegenwoordigen artikels.

Art. 11.

TVeging der zeep.

Al de van buiten, het Rijk ingevoerd wordende zeep zal door beëedigde lands wegers worden gewogen, zonder admissie van eenige de minste overmaat.

Voor dezelve zal nogtans veertien ten honderd tarra verleend worden, wanneer de zeep in fust op de schaal gebragt wordt.

De berekening moet in dorso des biljets op de suppletoire lijst, art. 17 vermeld, genoteerd staan.

Art. 12.

Nadere wijze van weging der zeep.

Het zal nogtans aan den zeehandelaar, handelaar, partikulier of anderen belanghebbenden, die zich met de bepaling der tarra bezwaard mogte achten, vrijstaan om van den ambtenaar, welke met het toezigt over de weging is belast, het tarren of wegen der fusten te verzoeken , ten einde de netto wigt der zeep te kennen, en dien conform het bedrag der verschuldigde belasting kunue worden opgemaakt.

Art. i5.

Keuring der zeep.

Ten zelfden tijde dat door weging of telling de kwantiteit z:il worden opgemaakt , zal door keuring van een beëedigd

A 4 lands