is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Au, 3o.

JVaar entrepóis gullen zijn.

In alle gemeenten van het Rijk, alwaar de belangen Van den handel zulks zullen vorderen, zal van 's i'ujks wegc een entrepót worden aangelegd

De beslissing van dien zal verblijven aan den Koning. Dtf gemeente in welke een entrepot gevestigd wordt, is verpligt de administratie.behulpzaam te zijn in bet geven of aanwijzen van de noodige lokalen voor het entrepót, en zulks tegen genot van de redelijke huur.

Ter plaatse, alwaar een dusdanig entrepót gevestigd, immers geadmitteerd zal wezen , zullen , onder speciaal consent der Generale Directie van de Indirecte Belastingen , en na dat daarop gehoord zal wezen de administratie van het entrepót, partikuliere pakhuizen tot tijdelijke entrepóts kunnen word. 11 toegelaten, mits dezelve met geene andere gedeelten des gebonws of wel met belende ot' andere panden gemeenschap hebben, cn vatbaar zijn voor eene goede sluiting en surveillance ; een en ander ter verantwoording van de administratie, aan welke de intrekking van dusdanig faveur geheel zal verbleven zijn.

Verkeldering of verplaatsing der zeep van het eene entrepót naar het andere, of van het eene daartoe behoorende pakhuis naar het andere, zal nimmer kunnen toegestaan worden dan in het geval, art. 56 omschreven.

Voor de zeep, in een partikulier pakhuis geëntreposeerd, zal, in cas van ongeval, niet kunnen worden ingeroepen de gunstige bepaling, bij de laatste § des voorgaanden artikels der nederlage in het publieke Rijks entrepót toegestaan.

Art. 5i.

Dehitering in het entrepól.

De, in het entrepót, Opgeslagene zeep zal, overeenkomstig het geëxhibeerde consent-biijet van lossing, worden gebragt op een register, het welk, benevens de dagteekening van den opslag, tevens vermelden zal het nummer van het pakhuis, den kelder of de andere bergplaatsen, en den naam des genen, voor wien of ten wiens behoeve de gemelde zeep aldaar gedeponeerd is,

B 3 Aal*