is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atuurders, welke over'dezelve zullen worden aangesteld, zullen verpligt zijn daarvan, op den voet des vooi'§aanden artikels, der administratie kennis te geven.

Wanneer zeepziederijen of zeepmakei-ijen in hure zouden mogen bezeten worden, zullen door de huurders en hunne opvolgers dezelfde formaliteiten geobserveerd moeten worden , als aan de bezitters, len principale , bij de vroegere artikelen zijn voorgeschreven.

De aangiften en verzoeken, in de voorgaande artikelen Termeid, zullen moeten wezen bekrachtigd door het Plaatselijk Bestuur , en kunnen , voor alle de belanghebbende in dezelfde zeepziederij of zeepmakerij , op één dokument worden ingeleverd.

De ambtenaren der indirecte belastingen zullen deze aangiften, gemunicerd van hun berigt en consideratien, opzenden aan hunne superieuren in offlcin , ten einde gebragt te worden bij de Generale Directie der Indirecte Belastingen.

Aanlegging en oprigting van nieuwe zeepziederijen f of hervatting der werkzaamheden in die, Welke stil gestaan hebben.

Wanneer iemand verlangt eene zeepziederij of zeepmakerij aanteleggen of optciïgten, of wel eene die opgehouden had als zoodanig te bestaan, op nieuw in werking te brengen, zal hij daarvan aan de Generale Directie van de Indirecte Belastingen gelijke aangifte moeten doen als bij art. 4i en vervolgens is voorgeschreven.

Art. 43.

Aangifte der huurders.

Art. 44.

Opzending der aangiften.

Art. 45.

Art. 46,