is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de twee laatste artikelen der aangifte, bij opgemeld 5aste artikel voorgeschreven.

liet origineel geteekend door den zeepzieder ofzeepmaker of deszells procuratiehouder, zal in het register moeten verblijven, en het dubbel, genummerd als het biljet ten principale, en geteekend door de ambtenaren, uit het register gesneden en aan den belanghebbenden tot zijne verantwoording ter hand gesteld worden, zonder eenige kosten.

Art. 5g.

Vorderbaarheid der regten.

De regten, welke in overeenstemming met art. 2 dezer wet verschuldigd zijn, ten gevolge der aangifte, art. 52 voorgeschreven , zullen slechts vorderbaar zijn, naar gelang van derzelver bedrag en de bestemming der zeep; een en ander op den voet der navolgende artikelen.

Ve. rp lig tingen der zeepzieders en zeepmakers , nopens de voldoening van den impost, mouvement der gefabriceerde specieri en afschrijving.

Art. 60.

Dtbitering der zeepzieders en zeepmakers.

I

Er zal tusschen de zeepzieders en zeepmakers en het Rijk eene rekening worden geopend, op welker debetzijde, onder genot der korting, art. 55 toegestaan , suceessivelijk overgebragt zullen worden de posten, ten laste des zeepzieders of zeepmakers op het register van aangifte gevonden.

Aan het hoofd der rékening zal door den zeepzieder of zeepmaker of deszelfs procuratiehouder eene verklaring worgesteld , waarbij hij zich zeiven en alle zijne goederen verbindt voor de voldoening van de regten, welke, tengevolge zijijér successive aangifte, uit het register des zeepzieders of zeepmakers op deze zijne rekening zullen worden overgedragen.

Art. 61.