is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maal vier-en-twintig uren aan deszei fs.verpligting tekomea voldoen, en denzelven in dat geval, mitsgaders van de Lijbetaling van zes stuivers voor het waarschuvvings-biljet, eene kwitantie afgeven van betaalden impost, en de eventueel tot waarborg gedeponeerde zeep op den voet van art. 77 doen terug geven , of' de gestelde cautie roijeren.

Wanneer aan deze waarschuwing geen gehoor verleend wordt, zal, onmiddellijk na de gegevene driemaal vier-entwintig uren, de impost zoo wel van de verschenene als van de nog te verschijnene termijnen van de zoden derzelfder maand met alle de deswege te vallene kosten op de gedeponeerde zeep, en anderzins , het zij op den borg, het zij op den debiteur ten pr.cinpale , naar gelang de ontvanger zulks noodig oordeelt of de omstandigheden dit medebrengen , bij parate executie moeten verhaald worden.

Alle de zeep, welke in des geëxecuteerden zeepziederij of zeepmakerij, pakhuizen, kelders en bergplaatsen gevonden wordt, zal, nevens de'zeepziederij of zeepmakerij en de verdere goederen van den nalatigen, verbonden en aansprakelijk zijn voor het verschuldigde.

Zoo wanneer de debiteur de vervolging tot het executoriaal arrest laat voortloopen of bankbreukig wordt, zal de ontvanger in het eerste geval de bevoegdheid hebben en in het laatste verpligt wezen, om, in overeenstemming met de bepalingen der algemeene wet op den ophef der indirecte belastingen, den lande, of meer bijzonder de borgen van den debiteur voor de verdere gecrediteerde termijnen, ta secureren door het in beslag nemen der goederen en het procederen tegen den nalatigen wegens alle vfcrdere posten, welke ten zijnen name zouden mogen openstaan.

De borgen wegens alle dusdanige andere termijnen, dan die wegens welke de executie begonnen is , zullen echter bij een eventueel deficit nimmer tot oplegging van dit overig gedeelte van den impost kunnen gedrongen worden dan naar gelang de termijnen, waarvoor zij goed gesproken hebben, vei'schijnen zuilen.

Wanneer ingeval van insolventie of executie de zeep verkocht wordt aan iemand die in gewone gevallen het regt heeft gebruik te maken van de faciliteiten bij een der drie laatste nummers in art. 64 dezer wet opgegeven, zal de kooper, niet tegenstaande door de genoemde insolventie of executie dezelve faciliteiten bereids verbeurd waren, evenwel daai'^au als uog mogen profitéren.

C 5 Art. G6.