is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de betaling van het surplus op den impost, het geen hier niet in aanmerking komt, en wijders dat zich de afschrijving in het onderhavige geval ook uitstrekt tot de zachte zeep, ten bedrage van vijf toönen, dat is twaalf honderd ponden of 5g5 kilogramnym.

Art. 68.

Vierde wijze van aanzuiveren.

Bijaldien, in overeenstemming met art. 64 dezer wet, de keuze der zeepzieders of zeepmakers, welke verkeenm inliet geval van art. 65, zich bepaalt tot den opslag in 'sRijks pakhuizen of het entrepót van den lande, zoo zal hij zulks kenbaar maken aan den ontvanger, ten wiens kantore hij gedebiteerd is, en van denzelven, met vermelding van kwantiteit en kwaliteit, het vereischte consent vragen.

Geene bedenkingen hier tegen zijnde, zal dit consent den aangever worden uitgereikt, en een dubbel der aangifte, die steeds in geschrifte zal moeten geschieden, door cl en ontvanger aan den opziener van het entrepót worden ter hand gesteld.

De opziener zal, ten gevolge dezer kennisgeving, de nederlage in deszelfs entrepót admitteren op vertoon van het consent-biljet, in dorso van het welk door de wegers en keurders de kwantiteit en kwaliteit der zeep genoteerd zullen worden, naar gelang dezelve, bij de invoering in het entrepót, door hem onderzocht en tegen de aangifte vergeleken zal zijn.

Iletbiljet, geteekenddoor de wegers, keurders en belanghebbende, zal mede worden bekrachtigd door de liandteekening des opzieners, en in dier voege van wege dezen laatstgemelden ambtenaar onder den ontvanger gedeponeerd.

Geene dusdanige nederlage zal toegelaten kunnen worden dan voor partijen van twintig tonnen, dat is 43oo ponden of 2072 kilogrammen zachte- of wel vier duizend ponden of 1376 kilogrammen harde zeep , of daarboven.

Art. 69.

Herweging of herkeuring.

De zeepzieder of zeepmaker, of ook de opziener des entrepots , vermeenende met de weging der kwantiteit, of de

k eu-