is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De borgtogt, krachtens art. 65 eventueel gesteld, zal Lij die gelegenheid geroijeerd worden, en ten burele des entre-

Ïóts het vereischte recu, houdende benevens kwantiteit, waliteit en datum van vervoer, het nummer der bergplaats en de folio der rekening, aan den geëntreposeerden worden afgegeven.

Art. 73.

Voortdurende credietgeving en palhuis-Kuur.

Zoo lang de zeepzieder of zeepmaker, of de nieuwe verkrijger der zeep, dezelve in het entrepót doe verblijven, zal dusdanig entrepositair uitstel genieten van betaling der eventueel verschuldigde regten , we!ke inmiddels, overeenkomstig de ingevoerde partijen en in verband met den maatstaf, voor de afschrijving op des zeepzieders of zeepmakers rekening van fabrikagie, bij het laatst voorgaande artikel vastgesteld , dadelijk op het hier boven gemelde register als verschuldigd zullen worden uitgetrokken.

Wijders zal betrekkelijk dusdanige nederlage, pakhuishuur en exhibitie , alles moeten nageleefd worden , het geen in het gelijksoortig geval voor de buitenlandsche harde zeep bij art. 02 dezer wet gestipuleerd is.

Art. 73.

Aflevering uit liet entrepot en afschrijvingen.

De belanghebbende zal op vierderlei wijze deszclfs zeep tiit het entrepót kunnen Jigten of aan anderen doen overgaan ;

Te weten:

«. Deor middel van* overdragt op een ander, zonder vervoering ;

b. Door middel van overdragt op een ander , met vervoering of nitslag aan mede - fabrikanten , handelaars, partikulieren of aan zich zeiven;

t, Door verplaatsing van het eene entrepót naar het andeïe , liet zij voor eigene rekening, het zij voor die van eenen nieuwen eigenaar of consignatari,s, en

d. Door uitslag voor negotie naar buiten 'sJands.

Overigens zal, betrekkelijk dit onderwerp, het inleveren der aanvrage en het teekenen des consents, alles moeten in acht genomen worden het geen bereids bij art. 55 dezer wet is voorgeschreven.

Art. 74.