is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

import, znl door den ontvanger van dit mitl'lel , ter plaatse alwaar de lossing stait te geschieden, aan den belanghebbenden worden «.fjgegeven een consent- biljet tot lossing, inhoudende :

i3. De plaats en dagteekening ;

2°. Den naam van den aangever, en van den schipper, ligtersclii pper of voerman;

3'. Den naam van het schip, waaruit de lessing is gevraagd;

4°. De ligplaats van het sc'up of vaartuig, of de standplaats van liet voertuig;

- 5°. De plaats, alwaar de wijn zal worden oprcslagen of geborgen:, ofte ook van zoodanige schepen of schuiten , waarin dezelve dranken zullen worden overgeladen , olu naar elders verroerd te worden; en eindelijk

6°. Den naam of de namen der gekwalificeerde roeijers' en proevers, welke bij de lossing zullen assisteren, mitsgaders van den ambtenaar, die dezelve in hunne werkzaamheden zal dirigeren.

De zeehavens en verdere plaatsen, alwaar de lading gebroken en de lossing van rlcn wij 11 yerrigt zal mogen worden, zullen, nevens die voor de andere impost subjecte specien, door den Koning worden aangewezen.

Alt 9.

Vcrlnoniru* en ter handslelMng van het conscnt tot lossing aan de schippers eti voerlieden.

Het verleende consent-biljet zal door de zeeh ndelaavs, wijnkoopeis of partikulièren of dezer zaakgelastigden, aan de schippers of voerlieden, die flen wijn aan boord of op hunne voertuigen hebben, worden ter band gesteld, en door dezen , in tegenwoordigheid van den belanghebbenden en den toezienden ambtenaar, met vermelding van den tijd, geteekend,

A 5 Art. 10.