is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 10.

Voorziening omtrent den wijn, zonder eigenaar of consigriataris, of strekkende ter scheep s-co ris umtie.

De wijn, voor welken zich geen eigenaar, reclamant of consignaiaris voordoet, zal door den schipper of voerman zclven moeten worden aangegeven, op den voet in de voorgaande artikelen omschreven.

Desgelijks zal door den schipper of gezagvoerder van binnen komende schepen of vaartuigen, in maniere als boven, aangifte moeten worden gedaan van den wiju, strekkende tot scheepsconsumtie, mitsgaders van het getal koppen, waarmede het schip bemand is.

Tot dritj ordinaire wijnflesschen of drie liters voor eiken schepeling, zal van dezen voorraad geen impost betaald worden , doch wegens het surplus, op den dag der inklaring ter uiterste wacht zich aan boord bevindende, de gewone belasting verschuldigd zijn.

flet bedrag der belasting wegens het surplus zal , wanneer de vvijn aan boord mogt verblijven, moeten voldaan worden binnen tweemaal vier en twintig uren na de aankomst van het vaartuig ter plaatse der lossing als boven; de deswege te verkrijgene kwitantie, zal aan boord moeten blijven tot justilicatie van het verimposte , eti dit laatste nimmer aan andere schepen of schuiten worden Overgedaan, of naar land gebragt, dan in tegenwoordigheid van édn der beëedigde lands roeijers of proevers, en met speciaal consent van den ontvanger of deszelfs gemagtigden, die zulks aan boord in dorso der kwitantie «al vermelden.

De wijn, tot scheeps - consuintie medegehragt, niet bestemd zijnde om aan boord te blijven, maar om aan wal te worden opgeslagen, zal in dusdanig geval behandeld worden als de Wijn voor de gewone consumtie.

iSija'dien dezelve echter meerder mogt bedragen dan het dubbel, dat is zes flesschen of zes liters voor ieder hoofd, en de schipper of bevelvoerder verlangen mogt deze kwantiteit naderhand met dezelfde ekwipagie weder uittevoeren , zal hij de bevoegdheid hebben dusdanige scheeps-consumtie in het hierna te vermelden entrepot, of, zulks ter losplaats niet gevonden wordende, in een ander lands pakhuis, onder opzigtvan 'sRijks bedienden, te doen opslaan; zullende deze wijn, bij zijn vertrek, zonder betaling van impost, weder «au boord kunnen worden genomen.

Art. 11.