is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. ii.

moeten geschieden naar dc kwantiteit, welke de geroeid wordende lasten, vol zijnde, zouden inhouden, en niet naar ge-

ST W'! bli de roe'i'nS in de fusten bevin¬

delijk is, en wijders onder beding van zich deswege als

boven, vcol; de lossing te verklaren, geene aanvulling vóóraf

te doen verr.gten en z,ch te Submitteren , om voor ieder oks-

hoofd, hetwek bij de ïnlading in het schip is overgebragt

naar gelang dezer berekening te worden gedebiteerd, of over!

t« Voldoen. 'at6re aaischfcve,lc omstandigheden den impost

Art. i5.

Vervolg der wijze van roeijing.

Wanneer de zeehandelaar, wijnkooper of ander belangheb-

mede' JiiT " 'T' V00rSa8nde ai'tlkfii laatLer-

mt.tle wijzen mogte begeeren, om de hoeveelheid zijner ingevoerd worderide wijncn té constateren, maai" verkiezen

tffis dl °;> eTe "T* irt lle,7,e'^e artikel voorkomende, da ,s door i oéipng der geheele partij, te doe, verngten, zal

vnfl<-n ™ ' des btegeerende, de fusten te doen op¬

vullen , alvorens te worden geroeid.

Li dat geval ingtans, zal 'het consent - biljet hiervan moe.melf'ing Wiaken, en op hetzelve worden gesteld; « met kvérgunnwg om aan te vullen-, " - de ledigé fusten, waaru t de aan- of o/jvulhng is geschied, mitsgaders de verdere, Tvdke met deze het oorspronkelijk ingeladen getal hebben uitgemaakt, «uilen aan de ambtenaren, bij de lossing gesteld, moeten worden vertoond , en dan "ook de aanvulling zelve in huntieder bijwezen yerrigt.

Voorts za! het, ten slotte, voor voldoende worden gehouden. Wanneer, na dc plaats gehad hebbende opvulling van partijen wijn op okshoofden, uit één en hetzelfde wijnmerk vi), tot Hen stuks, naar gelang van het aantal fusten worden geroeid, en volgens dezer inhoud, het bedrag der geheele partij van dat merk berekend.

De keuze der fusten, welke tot maatstaf zullen moeten strekken, zal, zoo in dit als in hot. gelijksoortige, bij het rooigaanae artikel omschreven, geval, geheel staan aan de •Bibienaren, welke bij de lossing zullen assisteren.

Art. i4.