is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. i4.

Prceving van den wijn.

Ten zelfden tijd, dat door roeijing of telling de kwantiteit zal woi'derïopgemaakt, zal door procving en keuring van een beëedigd lands proever, de kwaliteit van den ingevoerd wordenden wijn worden onderzocht en aai>gewezen, ten einde bepaald zoude kunnen worden, of de wijn schoon, dan wei op den moer, wordt ingevoerd , mitsgaders in het laatste ceVal, welke korting deswege, naar gelang van de sprcie, soort of tnerk van wijn, in overeenkomst met art. 42, den invoerder zoude kannen vergund worden.

Hoe zeer zulks voor den gebottelden wijn in geene aanmerking kan komen, zal, niet te min de aangifte van wijn, door het openen van eenige flesschen van iedere partij, kunnen geconstateerd worden.

De, ambtenaar, welke de proeving en keuring verligt, zal Van zijne bevinding op het biljet zelve verslag doen.

Art. 15.

Tijd van roeijing en proeving.

In overeenstemming met het bij den aanvang van art. i 2 dezer wet gestatueerde, zal dc roeijing, telling en proeving moeten geschieden dadelijk bij de lö?s;ng uit. de schepen en vaartuigen of voertuigen, of wel in allen gevalle bij scheepsboord of aan het voertuig, ten zelfden dage, en alvorens de wijn bij den zeehandelaar, wijnkooper, partikulier of ander belanghebbende aan wien consent tot de lossing verleend is, in maniere hierna volgende, zal mogen worden in- of opgeslagen , of geborgen.

Art. 16.

Uitsondering op het voorgaande artikel.

Wanneer echter de omstandigheden zulks zouden komen te Vere'schen , liet zij door de grootheid der partij, hetzij om het «ai zoen, weder, of andere ongelegenheden, zal de hoogste ambtenaar der indirecte belastingen, ter plaatse alwaar de lossing

A 5 nc-